تو را خدا نگه دار

مرد وقتی تو ماشین میشینه مچاله میشه.صندلی خیلی جلوئه.جا تنگه.آینه هم تنظیم نیست.باید سرشو هی کج کنه تا خوب ببینه.آخه صندلی و آینه متناسب با قد آخرین باری که زن توش نشسته بود تنظیم شده.آخرین بار ناراحت

/ 3 نظر / 113 بازدید
باربی پرستش

[بغل] خوبی ؟

باربی پرستش

عزیز دلم [ماچ] دو تا توده مشکوک داشتم تو بدنم که یکیشو جراحی کردم خدا رو شکر خطرناک نبود، ولی برای اطمینان تحت نظرم که اگر اون یکی جم بخوره سریع برم درش بیارم [نیشخند] تو خوبی ؟ چه میکنی ؟ دلم تنگ شده بود